+91 (0257) 2957555, 2958555 | info@homoeopathy.ac.in
Shri.Chamundamata Arogya & Shikshan Mahila Seva Mandal's
Shri Chamundamata Homoeopathic Medical College & Hospital

Management


Management Body

# NAME DESIGNATION
1 Shri.Pandurang Eknath Patil President
2 Sau.Nirmala Pandurang Patil Vice President
3 Shri.Rahul Pandurang Patil Secretary
4 Sau.Sheetal Rahul Patil Member
5 Shri.Bhushan Pandurang Patil Member
6 Sau.Shalini Prabhakar Chavan Member
7 Sau.Sunanda Devidas Pawar Member


Local Management Committee

# NAME DESIGNATION
1 Shri. P. E. (Tatya) Patil President
2 Shri. Rahul P Patil Secretary
3 Shri. Pradip Talwalkar Local Member
4 Shri. Bhushan P Patil Local Member
5 Dr. Tushar Kothawade Faculty Member
6 Dr. Prafulla C Patil Faculty Member
7 Dr. Parag R Bhagwat Faculty Member
8 Dr. Sameer Suresh Sakalikar Principal
9 Mr. Chandrakant B Patil Non Teaching Employee
All Rights Reserved @ Shri. Chamundamata Homeopathic Medical College & Hospital
Design & Developed By OAJ InfoTech